Republic of BulgariaMunicipality Administration Kozloduy
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
No service description is currently available.

За да подадете успешно Вашата Заявка за административна услуга чрез нашата интернет страница е необходимо да спазвате следните правила:

1. Да попълните лично необходимата електронна форма, за съответната е-услуга.
2. В случай на искане от друго лице да приложите като документ сканирано копие от пълномощно за представяне на съответното лице чрез Вашият Универсален електронен подпис (УЕП).
3. Полетата в електронната форма (бланка) на конкретната е-услуга да са попълнени на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
4. Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета).
5. В полето "Документи" приложете необходимите документи към съответната е-услуга.
6. В случай, че се изисква заплащане на избраната от Вас е-услуга, да заплатите съответната сума за извършването й, и да прикачите (приложите) към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане или вносна бележка. Плащането се извършва по банков път, като дължимата сума в лева, банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в секцията "Описание на услугата".
7. Документите, които ще прилагате могат да бъдат текст или електронна таблица във формат на Microsoft Office или PDF, както и четими, разбираеми сканирани изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер не по-големи от 2 МВ всеки един от тях.
8. Документите да не съдържат криптиран текст.
9. Документите да съдържат текст, изцяло написан на български език и кирилица.
10. Файлът/файловете, който/които прилагате към електронната форма да не е/са заразен/и с вируси.
11. В електронната форма на избраната от Вас е-услуга да е посочен валиден електронен адрес (e-mail) и телефон за кореспонденция, на които при евентуални проблеми наш служител ще се свърже с Вас.
12. Електронната форма да е подписана с валиден Универсален електронен подпис (УЕП).
Service Provider: Община Козлодуй , UIC/BULSTAT 000193250
Заявление
за категоризиране на заведения за хранене и развлечение


Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра: Електронен адрес:

Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:

Област:
select
Община: Населено място:
Пощенски код: Адрес:
Телефонен номер: Факс номер:

Начин на получаване:
select

Категория на туристически обект:
select
Вид на обекта за хранене и развлечение:
select
Наименование на туристически обект:
Адрес на туристически обект
Област:
select
Община:
Населено място:
Жилищен комплекс/квартал:
Улица/булевард/площад:
Пореден номер в улицата, булеварда или площада:
Номер на блок:
Вход в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Етаж в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Апартамент в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Телефонни номера на туристически обект
Общ брой места за сядане в обект за хранене и развлечение:

Документи: